Design thinking co to

Design thinking co to? Odkryj nowy sposób myślenia!

Design thinking, zwane również myśleniem projektowym, to metoda twórczego rozwiązywania problemów. Jest to proces projektowania innowacyjnych produktów i usług, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby użytkowników. Metody design thinking różnią się nieco między sobą, ale ważne cechy to zorientowanie na potrzeby użytkownika, interdyscyplinarność zespołów, szybkie prototypowanie i iteracyjność. Design thinking stał się popularny w biznesie, start-upach, edukacji i innych dziedzinach. Może być również z powodzeniem stosowany w bibliotekach dla poprawy jakości usług i zwiększenia uczestnictwa lokalnych społeczności.

Wnioski

 • Design thinking to innowacyjne podejście do projektowania, które koncentruje się na potrzebach użytkownika.
 • Metody obejmują zorientowanie na użytkownika, interdyscyplinarność zespołów, szybkie prototypowanie i iteracyjność.
 • DT znalazł zastosowanie w biznesie, start-upach, edukacji i bibliotekach.
 • Stosowanie design thinking w bibliotekach może poprawić jakość usług i zwiększyć zaangażowanie społeczności lokalnych.
 • Zacznij korzystać z design thinking poprzez zrozumienie potrzeb użytkowników, generowanie pomysłów i prototypowanie rozwiązań.

Czym jest Design Thinking?

Design thinking, czyli myślenie projektowe.  Metoda twórczego rozwiązywania problemów poprzez projektowanie innowacyjnych produktów lub usług. Różne modele Design Thinking obejmują takie etapy jak odkrywanie potrzeb użytkowników, definiowanie problemu, generowanie pomysłów, prototypowanie i testowanie. W design thinking kluczowe jest skupienie na użytkowniku i jego potrzebach, interdyscyplinarność zespołów, szybkie prototypowanie i iteracyjność procesu. Design thinking jest częścią szerszego podejścia zwanego projektowaniem zorientowanym na człowieka, które kładzie nacisk na empatię i zrozumienie perspektywy użytkownika.

Ważnym elementem DT jest identyfikowanie i rozwiązywanie problemów użytkowników w sposób innowacyjny. Poprzez zrozumienie perspektywy użytkownika i empatię, projektanci mogą tworzyć produkty i usługi, które spełniają ich rzeczywiste potrzeby. Interdyscyplinarność zespołów pozwala na różnorodne perspektywy i pomaga w generowaniu kreatywnych rozwiązań. Szybkie prototypowanie i iteracyjność procesu pozwalają na testowanie i doskonalenie pomysłów, co prowadzi do lepszych rezultatów.

Design thinking może być stosowany w różnych dziedzinach, od biznesu po edukację. W biznesie pomaga w tworzeniu innowacyjnych produktów i usług, które przyciągają klientów. W edukacji może być używany do opracowywania ciekawych i efektywnych programów nauczania. Design thinking jest również wartościowym narzędziem dla bibliotek, które mogą go wykorzystać do poprawy jakości usług i lepszego zrozumienia potrzeb swoich użytkowników.

Ważne cechy DT:
Skupienie na użytkowniku i jego potrzebach
Interdyscyplinarność zespołów
Szybkie prototypowanie
Iteracyjność procesu

Różne modele

Istnieje kilka różnych modeli Design Thinking, które można stosować w procesie projektowym. Jednym z popularnych modeli jest Design Council Double Diamond, a drugim podejście Instytutu Designu z Uniwersytetu Stanforda. Pomocne jest zapoznanie się z oboma modelami, aby lepiej zrozumieć zasady i koncepcje DT.

Design Council Double Diamond

Design Council Double Diamond to model, który składa się z czterech etapów. Pierwszy etap to odkrywanie, w którym zespół bada i analizuje problem, oraz zaczyna rozumieć potrzeby użytkowników. Kolejnym etapem jest definiowanie, w którym zespół precyzuje problem, określa cele i strategie. Trzeci etap to rozwijanie, w którym generuje się kreatywne pomysły i prototypuje rozwiązania. Ostatni etap to dostarczanie, w którym testuje się prototypy, optymalizuje rozwiązania i wprowadza je do użytku.

Instytut Designu z Uniwersytetu Stanforda

Podejście Instytutu Designu z Uniwersytetu Stanforda składa się z pięciu etapów. Pierwszym etapem jest empatyzacja, w którym zespół stara się zrozumieć perspektywę użytkownika, identyfikując jego potrzeby i problemy. Kolejnym etapem jest definiowanie problemu, w którym precyzuje się problem, określa cele i ramy projektu. Trzeci etap to generowanie pomysłów, w którym zespół tworzy różnorodne rozwiązania. Następnie następuje prototypowanie, czyli stworzenie wizualnych lub fizycznych prototypów pomysłów. Ostatnim etapem jest testowanie, w którym testuje się prototypy, zbiera się opinie użytkowników i wprowadza się ewentualne zmiany.

Design Thinking w wydaniu Google

Google, jako innowacyjna firma, wykorzystuje własny program DT, znanym jako CSI:Lab (Creative Skills for Innovation), aby wspierać swoje zespoły w projektowaniu innowacji. CSI:Lab oferuje warsztaty, w których facylitatorzy pomagają zespołom skoncentrować się na konkretnych problemach i zrozumieć potrzeby użytkowników. Google promuje również zasadę Think10x, która zachęca do ekspansywnego myślenia i generowania jak największej liczby potencjalnych rozwiązań. DT ma zastosowanie nie tylko w branży technologicznej, ale może być również skutecznym narzędziem w sektorze publicznym, w tym w bibliotekach, gdzie może przyczynić się do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i poprawy jakości usług.

Aby zobrazować, jak Google wykorzystuje DT, przedstawiam poniższą tabelę, która porównuje podejście tradycyjne do tworzenia innowacji z podejściem opartym na Design Thinking:

 Podejście tradycyjneDesign Thinking
ProcesLinearny i hierarchicznyIteracyjny i interdyscyplinarny
FokusProdukt lub technologiaUżytkownik i jego potrzeby
WynikOczekiwany i przewidywalnyNieznany i innowacyjny

DT różni się od tradycyjnych podejść do tworzenia innowacji. Design Thinking kładzie nacisk na iteracyjność, interdyscyplinarność zespołów i skupienie na użytkowniku, co pozwala generować nowatorskie i odpowiednie na rzeczywiste potrzeby rozwiązania. To podejście można również z powodzeniem stosować w bibliotekach, gdzie może przyczynić się do rozwijania innowacyjnych usług i przyciągania nowych użytkowników.

Design Thinking oferuje wiele możliwości. Można go wykorzystać do diagnozowania potrzeb użytkowników, generowania innowacyjnych pomysłów, prototypowania i testowania rozwiązań. Właściwe zrozumienie perspektywy użytkownika poprzez empatię i aktywne słuchanie, a następnie szybkie przekładanie pomysłów w życie za pomocą prototypów, może przynieść znaczącą poprawę jakości usług bibliotecznych. DT pozwala bibliotekom rozwijać kreatywność swoich pracowników i tworzyć unikalne produkty i usługi, które przyciągają nowych użytkowników i zwiększają zaangażowanie społeczności lokalnych.

Design Thinking w bibliotece

Design Thinking może być stosowany w wielu obszarach funkcjonowania bibliotek, takich jak organizacja wydarzeń i projektów, programy i strategie, procesy wewnętrzne oraz przestrzeń. Ważne jest przeniesienie fokusu z kolekcji bibliotecznych na użytkownika i zrozumienie jego potrzeb. Stosowanie Design Thinking pozwala na badanie i diagnozowanie potrzeb użytkowników, generowanie i testowanie innowacyjnych rozwiązań, wspieranie kreatywności pracowników bibliotek oraz tworzenie unikalnych produktów i usług.

Biblioteki mogą wykorzystać Design Thinking do zwiększenia swojego wpływu na lokalne społeczności i udoskonalenia jakości swoich usług. Poprzez Design Thinking, biblioteki mogą rozwiązywać problemy biblioteczne, takie jak poprawa czytelnictwa, innowacyjne rozwiązania oraz diagnoza potrzeb użytkowników. Dzięki temu procesowi biblioteki mogą lepiej dostosować swoje usługi do potrzeb użytkowników i stworzyć atrakcyjne i unikalne przedsięwzięcia.

Przykładowe innowacje biblioteczne za pomocą Design Thinking:

 • Organizacja interaktywnych wydarzeń i warsztatów, które angażują społeczność i promują czytelnictwo.
 • Tworzenie dynamicznych przestrzeni bibliotecznych, które zapewniają komfort i inspirację dla użytkowników.
 • Wprowadzanie nowych technologii i narzędzi, które ułatwiają dostęp do zasobów biblioteki.
 • Tworzenie programów edukacyjnych i rozwojowych, które odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności.

Design Thinking może być również wykorzystany do analizowania i ulepszania procesów wewnętrznych biblioteki, takich jak zarządzanie zasobami, organizacja kolekcji oraz komunikacja z użytkownikami. Przez skoncentrowanie się na potrzebach użytkownika i kreatywne myślenie, biblioteki mogą tworzyć bardziej efektywne i przyjazne środowisko dla swoich pracowników i użytkowników.

Design Thinking co to iteracyjny proces projektowania?

​Design Thinking to iteracyjny proces projektowania, który pomaga organizacjom w lepszym zrozumieniu potrzeb ich klientów, jak również w odkrywaniu nowych sposobów na rozwiązywanie problemów. Najważniejszymi jego elementami są:

– Zrozumienie potrzeb użytkownika: DT zaczyna się od zrozumienia potrzeb użytkownika. W tym celu projektanci stosują metody takie jak analiza danych, obserwacja, wywiady czy focus groupy. Dzięki temu mogą lepiej zrozumieć problemy, które napotykają ich klienci.

– identyfikacja możliwych rozwiązań: po zrozumieniu potrzeb użytkowników, projektanci identyfikują możliwe rozwiązania problemów. W tym celu stosują metody takie jak brainstorming, mind mapping czy storyboarding.

– prototypowanie i testowanie: po wybraniu najbardziej obiecującego rozwiązania, projektanci tworzą prototypy, które są testowane przez użytkowników. Dzięki temu mogą oni zidentyfikować ewentualne problemy związane z danym rozwiązaniem – tzw. projektowanie zorientowane na człowieka (Human Center Design)

– iteracja: cały proces DT jest ciągłym powtarzaniem się tych samych etapów w różnych konfiguracjach. Dzięki temu projektanci mogą szybko i efektywnie dopracować swoje projekty.

Design Thinking jest bardzo pomocny w procesie tworzenia nowych produktów lub usług, ponieważ pomaga projektantom lepiej zrozumieć potrzeby ich klientów. Co więcej, dzięki temu, że jest to iteracyjny proces, projektanci mogą szybko i efektywnie dopracować swoje projekty.

Joruney map – twórcze rozwiązywanie problemów

​Wyobraź sobie, że jesteś właścicielem sklepu internetowego. Jak myślisz, jaki jest typowy ścieżka klienta twojego sklepu? Prawdopodobnie wygląda ona mniej więcej tak:

Klient przychodzi na stronę główną
Klikając w interesujący go produkt
Klient ogląda szczegóły produktu
Klient dodaje produkt do koszyka
Klient przechodzi do kasy
Klient dokonuje płatności
Klient otrzymuje potwierdzenie zakupu

To typowa ścieżka klienta, ale co się dzieje, jeśli któryś z etapów jest zbyt skomplikowany lub czasochłonny? Albo co się dzieje, jeśli klient ma problemy z dokonaniem płatności? Jak możesz sobie z tym poradzić?

Odpowiedzi na te pytania można znaleźć, tworząc mapę ścieżki klienta (customer journey maps). Mapa ścieżki klienta (journey map) to graficzne narzędzie, które pomaga w identyfikowaniu i analizowaniu problemów na każdym etapie ścieżki klienta. Można je stosować do dowolnego typu biznesu, a także do analizy dowolnego procesu.

Proces journey mapping jest szczególnie przydatny w identyfikowaniu problemów związanych z user experience (UX). UX to całokształt doświadczeń, jakie ma klient podczas korzystania z Twojego produktu lub usługi. Aby poprawić UX, musisz wiedzieć, jaki jest typowy proces klienta i jakie problemy można mu przygotować na każdym etapie.

Mapa ścieżki klienta pomoże Ci także zidentyfikować obszary, w których możesz poprawić proces. Na przykład, jeśli zauważysz, że większość klientów ma problemy z dokonaniem płatności, możesz zwrócić się do dostawcy płatności lub znaleźć alternatywny sposób płatności. W procesie tym bardzo przydatne są narzędzia design thinking jako twórcze rozwiązywanie problemów w procesie poprawiania skoncentrowanego na człowieku.

Design thinking a journey map

DT polega na tworzeniu nowych rozwiązań, które mogą być wykorzystane w praktyce. Definicja design thinking opiera się na trzech głównych elementach (tzw. zasady design thinking): proaktywności, innowacyjności i twórczego podejścia do problemów.

Journey map to narzędzie, które można wykorzystać w procesie design thinking. Journey map pomaga w identyfikacji problemów i wygenerowaniu nowych rozwiązań. Journey map wspiera krok po kroku design thinking w sytuacjach, w których istnieje wiele różnych możliwości i ścieżek, które można podjąć. Journey map pomaga w uporządkowaniu informacji i wybraniu najlepszej ścieżki rozwiązania problemu.

Przykłady design thinking, które można wykorzystać w procesie journey map jest projektowanie nowego produktu lub usługi. Najpierw należy zidentyfikować problemy, które chcemy rozwiązać. Następnie należy wygenerować nowe pomysły na rozwiązanie tych problemów. Na koniec należy wybrać najlepszy pomysł i zaprojektować nowy produkt lub usługę.

Podsumowanie:

Design Thinking jest wartościowym narzędziem dla bibliotek w poprawie jakości usług i przyciągnięcia nowych użytkowników. Stosowanie tej metody pozwala na badanie i diagnozowanie potrzeb użytkowników, generowanie i testowanie innowacyjnych rozwiązań oraz tworzenie unikalnych produktów i usług. Dzięki DT biblioteki mogą skuteczniej odpowiadać na problemy biblioteczne, takie jak poprawa czytelnictwa i diagnoza potrzeb użytkowników. Przez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań i skoncentrowanie się na oczekiwaniach użytkowników, biblioteki stają się bardziej atrakcyjne i dostępne dla lokalnej społeczności.

Jak zacząć korzystać z Design Thinking?

Wprowadzenie DT do swojej organizacji może być łatwiejsze niż myślisz. Jednym z najlepszych sposobów jest uczestnictwo w warsztatach, które zapewnią Ci praktyczne umiejętności i narzędzia potrzebne do rozpoczęcia pracy z Design Thinking. Warsztaty organizowane w ramach projektu CSI:Lab przez Google są doskonałym wyborem dla tych, którzy chcą zgłębić tę metodę. Podczas warsztatów facylitatorzy pomogą Ci przejść od teoretycznej analizy do działania, ćwicząc różne etapy procesu design thinking na konkretnych przykładach.

Aby zacząć korzystać z metody, warto również zaangażować cały zespół i zachęcić go do udziału w procesie projektowym. Zbieranie informacji od użytkowników, generowanie pomysłów, prototypowanie i testowanie rozwiązań powinno stać się codzienną praktyką. Kluczowe jest również zrozumienie perspektywy użytkownika poprzez empatię i aktywne słuchanie. Pamiętaj, że w DT nie ma jednego idealnego rozwiązania – prototypy i testy są kluczowe dla doskonalenia produktów i usług.

Ważne jest, aby przejść od teoretycznej koncepcji do praktycznego działania. Zamiast analizować i planować w nieskończoność, zacznij działać i tworzyć prototypy swoich pomysłów. Design Thinking jest procesem eksperymentalnym, który wymaga otwartości na błędy i gotowości do iteracyjnego doskonalenia. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest konsekwentne praktykowanie Design Thinking i systematyczne wprowadzanie go w codzienną pracę zespołu.

przejście od teoretycznej analizy do działania

Przykładowy plan działania w DT:

 1. Rozpoczęcie od zrozumienia perspektywy użytkownika poprzez badanie i diagnozowanie jego potrzeb.
 2. Generowanie i prototypowanie pomysłów, wykorzystując różne techniki, takie jak brainstorming.
 3. Testowanie prototypów i iteracyjne doskonalenie na podstawie feedbacku od użytkowników.
 4. Włączenie całego zespołu w proces, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa i współpracy.
 5. Kontynuowanie cyklu projektowego, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i doskonalenie produktów i usług.

Zaczynając od prostych projektów i stopniowo rozwijając swoje umiejętności, z łatwością wprowadzisz Design Thinking w swoją organizację i zaczniesz czerpać korzyści z tego nowatorskiego podejścia do projektowania.

Wniosek

Design thinking to wartościowa metoda myślenia projektowego, która może przynieść wiele korzyści w wielu dziedzinach, w tym w biznesie, innowacjach społecznych, edukacji i bibliotekach. Skupienie na użytkowniku, interdyscyplinarność zespołów, prototypowanie i iteracyjność są kluczowe dla sukcesu DT. Stosowanie tej metody pozwala na tworzenie innowacyjnych i odpowiednich na rzeczywiste potrzeby produktów i usług.

Biblioteki mogą wykorzystać design thinking do poprawy jakości usług i przyciągnięcia nowych użytkowników, pod warunkiem ulepszenia procesów, skoncentrowania się na potrzebach użytkowników i podejmowania innowacyjnych działań. Zastosowanie metody myślenia projektowego pozwala na diagnozowanie potrzeb użytkowników, generowanie pomysłów, testowanie rozwiązań i tworzenie unikalnych produktów i usług.

Design thinking wnioski mają więc duże znaczenie dla rozwoju firm i innych instytucji. Zachęcamy do eksperymentowania z tą metodą i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, które przyniosą korzyści zarówno użytkownikom, jak i samym bibliotekom. Wdrożenie design thinkingu może być kluczowym czynnikiem w budowaniu silniejszej i bardziej elastycznej organizacji, która skutecznie odpowiada na zmieniające się potrzeby społeczności.

Linki do źródeł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *